Home arrow Prawo autorskie

Prawo autorskie

Prawo autorskie zajmuje się zagadnieniami związanymi z utworami i ich ochroną, uprawnieniami przysługującymi twórcy oraz zasadami udzielania licencji.

Przedmiotem ochrony prawa autorskiego jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

Prawo autorskie jest szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. arrowo prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631).

Utworem, podlegającym ochronie prawa autorskiego, jest zatem program komputerowy. Do legalnego korzystania z programu komputerowego konieczne jest uzyskanie stosownej licencji od twórcy (producenta programu komputerowego). Wykorzystanie programu winno być zgodne z treścią umowy licencyjnej dołączanej do programu komputerowego. Przy zakupie programu należy szczegółowo zapoznać się z treścią umowy. Każda umowa licencyjna dotycząca programu komputerowego zawiera bowiem warunki korzystania z programu.

Prawo autorskie przewiduje konsekwencje prawne wobec osoby, która używa program komputerowy bez posiadania właściwej licencji. Podmiot taki narażony jest na ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej lub cywilnej. Zgodnie z art. 278 § 2 Kodeksu karnego ten, kto bez zgody osoby uprawnionej (licencji) uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Również ustawa o prawie autorskim (...) w art. 115 – 123 przewiduje odpowiedzialność karną za naruszenie jej postanowień. W szczególności natomiast odpowiedzialność cywilna za używanie programu komputerowego bez licencji polega na wypłacie poszkodowanemu (twórcy programu komputerowego) wynagrodzenia w podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione, potrójnej wysokości stosownego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia. Konieczne jest również wydanie poszkodowanemu korzyści jakie osiągnięte zostały w związku z używaniem programu bez właściwych uprawnień.

Dowiedz się więcej o prawie autorskim i konsekwencjach użytkowania nielegalnego oprogramowania:

Odpowiedzialność cywilna za łamanie praw autorskich
Organizacje chroniące prawa autorskie
Własność intelektualna
Odpowiedzialność karna za łamanie praw autorskich
A+C ma golda!

Firma A plus C, wiodący dostawca systemów do audytu informatycznego i zarządzania zasobami IT, po spełnieniu wysokich wymagań i uzyskaniu wymaganych kompetencji została wyróżniona przez Microsoft tytułem Microsoft Gold Certified Partner.

 
uplook – profesjonalny
program do audytu
oprogramowania
i inwentaryzacji
sprzętu komputerowego


Jak kupić uplook’a?


uplook – nowa broń
policji w walce z piractwem
komputerowym